Plan Tij

Locatie
Dordrecht
Opdrachtgever
VolkerWessels
Ontwerper
Klunder Architecten en De Stijlgroep
Realisatie staat/jaar
2004

Op de grens van het natuurgebied de Biesbosch en de stad Dordrecht is een buitendijks woningbouwproject gerealiseerd waar de getijdenstroom tot onder de huizen mag komen.
Het ontpolderen van de bestaande polder en deze weer onder invloed van het getijdenlandschap te brengen creëert de voorwaarden voor het ontstaan van nieuwe natuur. Er is gewerkt met een gesloten grondbalans en er is gebouwd op palen. De begane grond van de woning is verhoogd waardoor er geen wateroverlast en schade in de woning ontstaat. De locatie werd zo ingericht dat de door eb en vloed wisselende waterstanden kunnen worden opgevangen. Bij een eens in de 50 jaar voorkomende springvloed zijn dat verschillen van 2 meter.

Het Plan Tij, als overgang tussen Wantijpark en aangrenzende woonbuurten, is in de directe invloedssfeer gebracht van de getijden; de polder werd ‘teruggegeven aan de natuur’. Eb en vloed hebben weer vrij spel en bepalen in belangrijke mate de beleving van de woonomgeving. Het is juist deze getijdenbeweging die de sfeer in dit gebied kenmerkt. Rietlanden, griendachtige houtopstanden, struwelen en moerasbossen worden afgewisseld met grote watervlakken en domineren het beeld. De vrije ligging van de dijken benadrukken de openheid aan de zijde van de stad ten opzichte van de groene verdichting aan de getijdenlandschapszijde. Door middel van een geulen- en krekenstelsel wordt het nieuwe water in contact gebracht met een dichte groene rand van het Wantijpark. Met grote ecologische elementen zoals natuurlijke oevers, eilanden en zacht- en hardhoutzones wordt de landschappelijke context verder uitgewerkt.

Op de grens van stad en landschap, waar water en land elkaar ontmoeten heeft zich inmiddels een uniek woonmilieu ontwikkeld. Uniek voor Dordrecht, maar zeker ook voor de wijde omgeving. Een karakteristiek woonmilieu waar natuur, wonen en recreëren als vanzelfsprekend samensmelten. De gemaakte gradiënten en overgangen met behulp van water, bodem en reliëf zorgen ervoor dat hier sprake is van een verscheidenheid aan ‘landschappen’.

De benadering vanuit het landschap blijkt succesvol in een optimale integratie tussen wonen en landschap, als ook in een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu. Bewoners wanen zich dagelijks op vakantie in hun eigen woon- en leefomgeving en inmiddels voelt de natuur zich ook steeds meer thuis.

De jongste bewoner in Plan Tij is een beverfamilie, die zich onlangs vanuit de Biesbosch in dit gebied heeft gevestigd.

"Plan Tij is een prachtig voorbeeld waarin wonen en het landschap samen komen. "

Hiltrud Pötz

Toegepaste maatregelen

privacy